Ochrana osobních údajů

Tato zásada definuje rozsah ochrany soukromí a míru důvěrnosti informací chráněných uživateli při registraci a běžném používání služeb, programů a zařízení F4G.cz a jejich partnerů. Uživatelé mohou kdykoliv podle svého uvážení povolit nebo zakázat shromažďování a používání svých osobních údajů.

Tato pravidla se vztahují na webové stránky a služby vlastněné a provozované společností První Villa Cafe s.r.o. Používáním tohoto webu poskytuje uživatel svůj souhlas s tím, že společnost První Villa Cafe s.r.o. má právo shromažďovat, používat a zveřejňovat osobní údaje uživatele v souladu s pravidly těchto zásad. Tento dokument obsahuje pravidla, na kterých jsou tyto informace shromažďovány a používány, a také důvody pro zveřejnění těchto informací. Tato pravidla se vztahují na veškeré osobní informace shromážděné společností První Villa Cafe s.r.o.

1. SBĚR INFORMACÍ

Během práce s touto stránkou mohou být automaticky shromažďovány technické informace o uživateli, jako je adresa IP uživatele, čas návštěvy a typ prohlížeče a jazykovou verzi. Osobní údaje uživatele jsou shromažďovány pouze v rámci objednávek a rezervací, které jsou nezbytné pro dokončení objednávek. Tyto údaje jsou automaticky po 1 roce od poslední aktivity mazány.

"Osobní údaje" zahrnují:

Informace poskytnuté uživatelem při registraci na webovém e-shopu a aplikaci včetně přihlašovacího e-mailu a hesla. Když si uživatel objedná pomocí webového e-shopu nebo aplikace, První Villa Cafe s.r.o. shromažďuje další informace, například adresu doručení, jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo;

Informace, které uživatel poskytl během nákupu, například fakturační adresu; Každý uživatel může řídit, jaké informace do objednávky zadá a tyto údaje může kdykoliv libovolně měnit. První Villa Cafe s.r.o. nikdy nepožaduje, aby uživatelé poskytovali genetické údaje, biometrické údaje, informace odhalující rasový nebo etnický původ uživatelů, jejich politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích a údaje týkající se jejich zdraví, sexuálního života nebo sexuální orientace.

Každý uživatel má právo kdykoli odmítnout podání osobních údajů. V tomto případě však některé funkce a služby mohou být zčásti nebo v plném rozsahu znehodnoceny a / nebo nedostupné.

2. POUŽITÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

Shromažďování a používání osobních údajů uživatele provádí společnost První Villa Cafe s.r.o. a její partneři pro následující účely:

- Tvorba, správa a vedení účtu;

- Zpracování dotazů a činností uživatele na webovém e-shopu, aplikaci či dalších službách;

- Analýza dat a statistický výzkum za účelem zlepšení nabízeného zboží, výrobků nebo technologií;

- Údržba provozu některých oblastí systému;

- K možnosti uskutečnění objednávky;

- K možnosti uskutečnění rezervace;

- Realizace komunikace a kontaktů v záležitostech týkajících se objednávek uskutečněných Uživatelem;

- Oznámení o novinkách a službách uživateli;

Společnost První Villa Cafe s.r.o. požádá o souhlas uživatele dříve, než použije osobní údaje pro jiný účel, než je uvedeno v těchto zásadách.

Služba F4G.cz má schopnost odesílat informace o transakcích prováděných uživatelem, připomínkách plateb a otázkách týkajících se potvrzení objednávek.

Uživatelé si mohou volbu zrušit jedním kliknutím tak, aby se odhlásili z propagační a reklamní komunikace. F4G.cz nebudou dále odesílat propagační a reklamní zprávy po obdržení námitky od uživatele. Toto předplatné s jedním kliknutím není k dispozici pro transakční zprávy, které jsou obecně vyžadovány. Pro smazání veškeré historie připojené k uživateli, uživatelé deaktivují své účty.

Osobní údaje shromážděné společností První Villa Cafe s.r.o. mohou být zpracovávány a uchovávány v jiných zemích v zařízeních patřících k První Villa Cafe s.r.o. a / nebo legálně používaným společností První Villa Cafe s.r.o. S poskytnutím ochrany osobních údajů uživatelé umožňují jeho přenos mimo zemi v rámci hranic takového užívání za předpokladu, že zákony o ochraně soukromí v jiných zemích, ve kterých jsou informace přenášeny, nemusí být stejně ochranářské jako v uživatelské jurisdikci.

3. ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

S výjimkou situací jasně uvedených v těchto pravidlech, První Villa Cafe s.r.o. nezveřejňuje, neprodává, neposkytuje ani neumožňuje osobní údaje uživatele žádné třetí straně.

Osobní údaje uživatelů mohou být zveřejněny a sdíleny s partnery, kteří využívají služby společnosti F4G.cz. Služby mohou zahrnovat převod peněz, ukládání dat, prodejní licence, zpracování plateb atd. Tyto třetí strany obdrží pouze informace potřebné k poskytování uvedených specifických služeb; informace budou uchovávány a chráněny stejnými zásadami a úrovní ochrany, kterou používá První Villa Cafe s.r.o. , a nemohou být použity pro jiné účely.

Informace o uživatelích mohou být také předány a zveřejněny jako podnikové aktivum v případě akvizice, prodeje nebo absorpce společnosti. V případě tohoto nepravděpodobného případu společnost První Villa Cafe s.r.o. bude informovat uživatele v souladu s níže uvedeným postupem.

Společnost První Villa Cafe s.r.o. si vyhrazuje právo zveřejnit a předat osobní údaje uživatele, pokud to vyžaduje zákon, a pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv a / nebo ke splnění soudního řízení, soudního příkazu nebo právního procesu, našich služeb.

4. PŘÍSTUP K VLASTNÍM OSOBNÍM INFORMACÍM

Informace uvedené uživatelem na webu, aplikaci apod. mohou být přezkoumány a upraveny v sekci « objednávka, poslední krok v košíku nebo profil ». Případně mohou uživatelé kontaktovat společnost První Villa Cafe s.r.o. na adrese info@villacafe.cz a požádat o kopii informací shromážděných společností První Villa Cafe s.r.o., která budou získána a poskytnuta v čitelném formátu. Společnost První Villa Cafe s.r.o. na tuto žádost odpoví bez zbytečného odkladu.

Informace o uživatelích budeme uchovávat po dobu 1 roku, od poslední projevené aktivity na účtu, 30 dní po obdržení písemné výpovědi na naši e-mailovou adresu info@villacafe.cz nebo po odeslání formuláře "Žádost o deaktivaci osobních údajů" uvedeného níže. V případě žádosti budeme uchovávat a používat uživatelské informace pouze v rozsahu, který je nezbytný pro splnění našich a partnerských zákonných povinností, předcházení podvodům, řešení sporů a plnění našich nebo partnerských smluv.


5. OCHRANA OSOBNÍCH INFORMACÍ UŽIVATELE

Společnost První Villa Cafe s.r.o. aktivně monitoruje a prosazuje normy ochrany informací během veškeré činnosti společnosti První Villa Cafe s.r.o. a našich partnerů a to:

- Omezení poskytnutého přístupu k informacím pouze těm zaměstnancům, kteří je potřebují k poskytování služeb uživateli;

- Podpis smluv o důvěrnosti zaměstnanci;

- Podpis partnerů a externích společností vyzvaných k plnění konkrétních funkcí smluv o důvěrnosti a dohod o neuplatnění těchto informací pro neoprávněné účely;

- Šifrování platebních dat, jako je číslo kreditní karty pomocí technologie SSL, pomocí poskytovatelů služeb třetích stran platebních brán;

- Uchovávání osobních informací získaných od uživatele v šifrované podobě na chráněných počítačích zabezpečených proti neoprávněnému přístupu.

Vzhledem k tomu, že neexistuje dokonalá bezpečná metoda ochrany informací během jejich ukládání, zpracování a přenosu do elektronické podoby, První Villa Cafe s.r.o. neposkytuje plnou záruku své úplné bezpečnosti i přes veškeré úsilí společnosti. Pokud jsou informace o účtu a osobních údajích uživatele chráněny heslem, bezpečnost a nezveřejnění tohoto hesla odpovídá sám uživatel.

6. KONTAKTOVÁNÍ POMOCÍ FORMULÁŘE

Pokud se rozhodnete pro službu kontaktování formulářem nám nebo našim partnerům, požádáme vás o vaši e-mailovou adresu a to jen k přeposlání jednoho jednorázového e-mailu s vaším dotazem a e-mailem pro odpověd. Společnost První Villa Cafe s.r.o. tuto informaci neukládá, jejím jediným účelem je zaslání tohoto jednorázového e-mailu.

7. MLADŠÍ UŽIVATELÉ

Místo, obsah a služby nejsou určeny pro použití mladistvými a osobami mladšími 18 let. Uživatel potvrzuje a zaručuje se, že dosáhl věku 18 let a splňuje vše dostatečné pro používání služeb a je vázán právními závazky, které jsou dostatečné pro jakoukoliv odpovědnost, která se může objevit v důsledku používání souborů služeb. Uživatel souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za všechny případy užívání služeb bez rozdílu, stejně jako za použití jeho osobních údajů třetími stranami včetně nezletilých a osob mladších 18 let, kteří s ním žijí.

8. ODKAZY

Služby aplikace, webový e-shop apod. mohou obsahovat odkazy na weby, služby a funkce třetích stran, cizích společností a přidružených společností, které mohou používat a splňovat různá pravidla a postupy poskytování důvěrnosti. Společnost První Villa Cafe s.r.o. nezodpovídá za původ důvěrnosti těchto zdrojů.

9. SOCIÁLNÍ MÉDIA A ROZŠÍŘENÍ

Naše služby obsahují funkce sociálních médií, jako je například tlačítko Facebook Like a widgety, jako je například tlačítko Sdílet toto nebo interaktivní mini-programy, které se zobrazují na našich stránkách. Tyto funkce mohou shromažďovat adresu vašeho internetového protokolu, kterou stránku navštívíte na našich stránkách a nastavit soubor cookie tak, aby funkce správně fungovala. Sociální mediální funkce a widgety jsou hostovány třetí stranou nebo hostovány přímo na našich stránkách. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

10. ZMĚNY TĚCHTO PRAVIDEL

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme aktualizovat tak, aby odrážely změny našich informačních postupů. Pokud provedeme jakékoliv změny, oznámíme vám to prostřednictvím oznámení na těchto stránkách dříve, než změna vstoupí v platnost. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, kde naleznete nejnovější informace o našich praktikách ochrany osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info@villacafe.cz nebo poštou na adrese Zacpalova 964/1, 794 01 Krnov. Uživatelé i osoby, které nepoužívají služby F4G.cz, mohou svobodně kontaktovat společnost První Villa Cafe s.r.o. s jakýmikoliv dotazy, připomínkami nebo návrhy ohledně našeho soukromí.

COOKIES

Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke službám F4G.cz.

Naše služby mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které společnosti První Villa Cafe s.r.o. slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.